Het kabinet op internet

Op vrijdag 21 april zijn er presentaties in onze klas over politieke partijen die door onszelf samen gesteld zijn. Ik zelf ben niet bij deze presentatie aanwezig, maar ik heb mijn best gedaan om me te verdiepen in de voorbereidingen. Ons kabinet bestaat uit het CDA, Groenlinks, D66, SP, PvdA en PvdD.

Standpunten CDA | Standpunten GroenLinks | Standpunten D66 | Standpunten SP | Standpunten PvdA | Standpunten PvdD.

Ouderenbeleid

“Dat is onbetaalbaar, omdat mensen steeds ouder worden en iedereen meebetaalt aan de AOW. Solidariteit tussen jongeren en ouderen moet overeind blijven, je kan die lasten niet alleen bij jongeren neerleggen. Wel moeten ouderen met een klein pensioen die door het huidige kabinetsbeleid zijn gekort en geconfronteerd worden met een AOW-gat worden gecompenseerd.”

“GroenLinks was en is voorstander van de verhoging van de AOW-leeftijd om de AOW op lange termijn betaalbaar te houden. er is een groep mensen in fysiek zware beroepen van wie het niet reëel is om te vragen langer door te werken. Voor hen wil GroenLinks vervroegde uittreding mogelijk maken.”

“De AOW houden we betaalbaar door de AOW-leeftijd te koppelen aan de levensverwachting. D66 wil het mogelijk maken eerder of later dan de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Iemand die langer wil doorwerken of juist eerder wil stoppen, kan dat dan doen. De hoogte van de uitkering verandert mee.”

“Veel mensen met zware beroepen kunnen niet doorwerken. Ook is het voor veel jongeren en ouderen moeilijk om een baan te vinden. Daarom gaat bij de SP de AOW-leeftijd weer naar 65 jaar. Daarnaast verhogen we de AOW-uitkering met 10%.”

“We worden gemiddeld ouder en we willen allemaal op een gegeven moment een goede oude dag. Het kan niet anders dan dat we de AOW leeftijd moeten laten stijgen. Wie echter een leven lang hard gewerkt heeft en niet meer kán, moet eerder kunnen stoppen. Daarom moet je zelf kunnen bepalen of je eerder stopt tegen een reële en behapbare korting op de AOW. “

“Er zijn veel werkzoekende ouderen. Doorgaan met verhoging van de AOW-leeftijd is onverstandig. Er moet een flexibele AOW-leeftijd komen, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren. Wie 40 jaar gewerkt heeft, krijgt vanaf 65 jaar AOW. Het wordt mogelijk te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een in evenredigheid aangepaste AOW-uitkering.”

Zorg

eigen risico moet flink verlaagd worden naar 385 euro. Er moet ook meer geld gaan naar de ouderenzorg. Die verdienen meer aandacht dan dat ze nu krijgen en daar hoort dus ook een beter zorg in verzorgtehuizen bij.

“GroenLinks wil het eigen risico afschaffen. In de plannen van GroenLinks kan dat en kan tegelijkertijd de premie voor de ziektekostenverzekering dalen. Om de solidariteit tussen arm en rijk te vergroten willen wij de zorgkosten delen via progressieve belastingen. “

“Het eigen risico levert een belangrijke bijdrage aan de (hoge) zorgkosten. Afschaffen betekent dat premies met minimaal €284,- per jaar omhoog gaan. D66 wil liever diegene die de kosten lastig op kunnen brengen, bv. minima en/of chronisch zieken, tegemoetkomen via toeslagen.”

“Het eigen risico is in de praktijk een boete op ziek zijn en daarom buitengewoon onrechtvaardig. De SP wil zo snel mogelijk van het eigen risico af. Door de ziektekostenverzekeraars met al hun bureaucratische kosten uit het zorgstelsel te halen kunnen we de afschaffing van het eigen risico bekostigen zonder dat dit leidt tot premieverhoging.”

“Iedereen verdient goede zorg. Niemand moet zorg mijden vanwege de kosten. Als we nu constateren dat het eigen risico betekent dat mensen de dokter mijden, moet je het gewoon afschaffen. Via een beperkte verhoging van de belasting kunnen we de kosten prima opbrengen. De premies hoeven dan niet omhoog.”

“Het eigen risico in de zorg is voor sommige mensen een reden om de zorg te mijden, zelfs als die nodig is. Stop de marktwerking in de zorg. Er komt een Nationaal Zorgfonds, dat zorg toegankelijk maakt voor iedereen. De zorgkosten moeten omlaag door inzet op preventie, aanpak bureaucratie en inperking macht farmaceutische industrie en zorgverzekeraars.”

Onderwijs

Het leenstelsel vergroot de kansenongelijkheid van studenten en tast daarmee de toegankelijkheid van het hoger onderwijs aan. Sinds de introductie van het leenstelsel studeren er minder studenten dan voorheen, vooral onder kwetsbare groepen is de aanmelding minder. Iedereen moet kunnen studeren, ongeacht de portemonnee van zijn of haar ouders. Daarom voeren wij de basisbeurs weer in voor de bachelorfase, hiermee krijgt 80% van de studenten de basisbeurs weer terug.”

“De toegankelijkheid van het hoger onderwijs staat voor GroenLinks voorop. Daarom willen wij het collegegeld halveren. Bovendien verhogen we de aanvullende beurs voor studenten uit kansarme gezinnen en maken we deze voor een ruimere groep beschikbaar.”

“D66 heeft gezorgd voor meer investeringen in de kwaliteit van het hoger onderwijs en meer ruimte voor medezeggenschap. Hiervoor was het invoeren van het sociaal leenstelsel noodzakelijk. Om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te waarborgen is de aanvullende beurs met 100 euro verhoogd.”

“Het schuldenstelsel dat vorig jaar voor studenten is ingevoerd zorgt ervoor dat jongere generaties met grote schulden hun loopbaan beginnen. Onderwijs is te belangrijk voor ons land om met financiële drempels te beperken en ontmoedigen. Wij moeten jongeren stimuleren, niet straffen, om door te leren. “

“Iedereen moet kunnen studeren. Wie gestudeerd heeft gaat meer verdienen en mag dan ook gevraagd worden een deel terug te betalen. Dat doen we eerlijk en afhankelijk van je salaris. Dat geld gaat naar verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in dienst van ons allemaal. Voor jongeren met ouders die het niet breed hebben bestaat de aanvullende beurs zodat niemand een studie hoeft te laten vanwege de kosten.”

“Het leenstelsel voor studenten zadelt hen op met hoge kosten en zorgt ervoor dat de student na zijn of haar studie met een grote schuld zit opgescheept. Studeren moet voor iedereen toegankelijk blijven. Daarom willen wij dat het leenstelsel wordt afgeschaft en dat de basisbeurs terugkomt.”

Veiligheid

meer investeren in politie, justitie en rechterlijke macht. Recidivisten moeten harder aangepakt worden. Radicalisering moet worden tegengegaan door geweldsverheerlijking te straffen

Maatregelen omtrent veiligheid moeten doordracht en effectief zijn. De veiligheidsdiensten, de politie en inlichtingendiensten, moeten zo goed mogelijk toegerust zijn hun belangrijke taak te doen.

Is niks over te vinden.

Samen met Marije, Gino, Nadja en Jules.

Larissa de Vos

Larissa de Vos | 19 jaar | Mediaredactie-medewerker | Eigenschappen: Spontaan / Creatief / Perfectionistisch.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *